Política de privacitat

Política de privacitat

 

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/579 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant, el "Reglament General de Protecció de Dades o GDPR"), l'informem que les dades personals que pugui facilitar durant l'ús de la nostra web seran tractades en qualitat de Responsable del tractament per Motoacces Ebusiness, S.L. amb CIF: B63931869 i seu a Canovelles. Per a qualsevol qüestió que consideri, podrà posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de l'CORPME a través del Correu electrònic info@customacces.com.

 

La navegació per la nostra pàgina web no suposa que vostè estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l'accés a algunes àrees de la mateixa o l'obtenció d'informació sobre els nostres productes pot requerir de l'emplenament de formularis d'informació personal. Les dades que se sol·licitin en aquests formularis són els exigits per l'actual normativa d'aplicació i per tant la negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessaris pot suposar la impossibilitat de continuar amb la navegació per la pàgina web o l'accés al servei de remissió de determinades informacions. Igualment, determinades funcionalitats del web depenen que vostè autoritzi el tractament de les seves dades personals.

 

Les dades personals que ens faciliti a través del Lloc Web seran tractades per Motoacces Ebusiness, S.L. amb la màxima confidencialitat i per a això hem implementat les mesures oportunes per al compliment de la nova normativa comunitària. Per tant, continuarem utilitzant la seva adreça de correu electrònic, sota el seu consentiment, per remetre informació que pugui ser de la seva utilitat i interès. Les dades per vostè facilitades en subscriure a la nostra pàgina web els farem servir per gestionar la subscripció i mantenir-lo informat en tot moment de nous productes, notícies, esdeveniments, publicacions, i tota aquella informació que considerem pugui resultar del seu interès. La informació facilitada per vostè podrà ser sotmesa a tractament per crear un perfil que ens permeti oferir-li la informació que més li pugui interessar. Així mateix, l'informem que en base a aquest possible perfil no es prenguessin mai decisions automatitzades.

 

 

En qualsevol moment vostè podrà retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades, en aquest cas procedirem a donar-los de baixa de la nostra base de dades i, conseqüentment deixarà de rebre informació. Per considerar que la informació que li enviem pot ser interessant, mantindrem les dades en el sistema fins que no ens demani la seva supressió. No obstant, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. En el cas d'enregistrament de trucades telefòniques per motius de qualitat, el temps màxim de conservació serà de sis mesos.

 

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles a la web són els que indica el corresponent formulari habilitat a aquest efecte. El tractament de les seves dades per a la gestió de la subscripció a la newsletter i l'enviament d'informació comercial es basa en el seu consentiment al facilitar-los en el moment d'enviar el formulari específic.

 

Les dades personals facilitades per Vostè no seran comunicades a tercers, llevat que això sigui necessari per a la prestació d'un específic servei o quan vostè com a usuari de la nostra web, hagués acceptat expressament la seva comunicació. En ambdós supòsits, vostè serà degudament informat d'aquesta possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.

 

Segons la nova normativa comunitària, la seva responsabilitat se cenyeix a la veracitat i exactitud de les dades que faciliti a Motoacces Ebusiness, S.L. A aquests efectes, ha de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Motoacces Ebusiness, S.L. o a tercers.

 

Vostè podrà enviar un escrit a l'adreça postal de Motoacces Ebusiness, S.L. o mitjançant el correu electrònic info@customacces.tv amb la referència "Protecció de Dades", adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • Obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
  • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l'interessat consideri que Motoacces Ebusiness, S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

 Motoacces Ebusiness, S.L. tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat dels seus dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

 

Motoacces Ebusiness, S.L. es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.